U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Projekty

POPDORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŹBY SENIORKA n.o. V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI - POKRAČOVANIE.

Plagát projektu

Realizovaný : 01.12.2021 - 30.11.2023

Typ projektu : DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód projektu v ITMS+: 312081BIQ7
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: kombinácia zálohovej platby a refundácie
Trvanie projektu: december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:


Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012)
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia merateľného ukazovateľa, buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

Opis projektu :

Cieľom projektu „POPDORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŹBY SENIORKA n.o. V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI - POKRAČOVANIE“ je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom domácom prostredí.

Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú budú realizovať opatrovatelia/ky pre občanov na území Banskobystrického kraja. Podpora OS sa bude poskytovať v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 41 zákona o sociálnych službách ,domáca OS sa bude poskytovať osobám so stupňom odkázanosti najmenej II. a súčasne odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 4 vyššie uvedeného zákona o sociálnych službách. Implementáciou tohto projektu sa prispeje k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 a zároveň sa zvýši odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácii v budúcnosti.
Výzva je zameraná na cieľovú skupinu znevýhodnených osôb odkázaných na pomoc inej osoby, pričom významnými užívateľmi výsledkov projektu budú aj rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba a širšia sociálna sieť klientov

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

15 osôb využije nové, inovatívne sociálne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia,
15 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby
Výška nenávratného finančného príspevku: 244 800,00 EUR

Výsledok projektu :

Realizáciou projektu sa prispeje v rámci Banskobystrického kraja k:

  • zvýšeniu informovanosti verejnosti o opatrovateľskej službe,
  • podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
  • poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
  • podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
  • rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
  • podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
  • vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
  • rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
  • podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.Linky:

employment.gov.sk | esf.gov.sk | ludskezdroje.gov.sk

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane